برچسب: سطل

سطل زباله تفکیکی

سطل زباله تفکیکی

سطل زباله تفکیکی گروه صنعتی TSM جهت سهولت در امر تفکبک زباله ها ایجاد شده و قدمی در جهت تفکبک زباله تر از خشک میباشد. هر مخزن به صورت جداگانه از مخزن بیرون آورده شده وبه راحتی در داخل کابینت شما نصب میگردد